ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вступ

Електронні навчальні ресурси (ЕНР) – навчально-методичні матеріали в електронній формі, що застосовуються для організації, проведення, підтримки і супроводу занять з використанням інформаційно-комунікаційних (дистанційних) технологій у традиційних формах навчання. До них належать:

ЕНР можуть передаватися користувачу (студенту, слухачу, учню) як на твердих носіях (компакт-дисках), так і за допомогою мережних технологій. В НФаУ основним засобом передачі ЕНР користувачу, згідно з «Положенням про використання технологій дистанційного навчання в Національному фармацевтичному університеті», прийняті мережні технології, що передбачає розміщення ЕНР у спеціальній програмній оболонці (віртуальному навчальному середовищі) і структурування ЕНР таким чином, щоб забезпечити доступ до них користувача при мінімальних вимогах до швидкості передачі інформації через мережу.

Електронні навчальні ресурси створюються викладачем поза програмною оболонкою в текстовому форматі (з використанням редактора Microsoft Word) з виконанням правил, що стосуються структурування й оформлення ЕНР, описаних у цьому Положенні.

Внесення ЕНР у віртуальне навчальне середовище може здійснюватись як співробітниками ЦДТН, так і особисто викладачем. Для викладачів, які бажають самостійно створити дистанційний курс дисципліни, у віртуальному навчальному середовищі НФаУ передбачена можливість роботи з основними сервісами системи, що забезпечують внесення в систему електронних навчальних ресурсів.

У цьому Положенні описано порядок подання електронних навчально-методичних матеріалів, що дозволяють організувати навчальний процес з використанням інформаційно-комунікаційних (дистанційних) технологій у віртуальному навчальному середовищі НФаУ.

1. Загальні вимоги до електронних навчальних ресурсів дисципліни

Загальноприйнятою формою ЕНР в дистанційному навчанні є електронний навчально-методичний комплекс дисципліни (ЕНМК), що інтегрує всі можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій.

ЕНМК має бути розроблений згідно з навчальним планом відповідної спеціальності заочно-дистанційної форми навчання і навчальною програмою дисципліни.
Інформаційний обсяг навчального ядра ЕНМК має бути таким, щоб студент мав можливість опанувати його за час, що не перевищує числа навчальних годин, відведених на дисципліну навчальним планом денної форми навчання.

ЕНМК повинен використовувати чіткі, продумані та доступні формулювання для максимальної зрозумілості викладу.

ЕНМК має використовувати можливості електронного представлення документів для забезпечення їх максимальної наочності (шрифт, колір, графічні об’єкти, аудіо та відео матеріали).

Теоретичний матеріал ЕНМК має бути розподілений на невеликі логічні частини з метою зручності сприйняття. В електронному вигляді оптимальний обсяг інформації, що сприймається за одиницю часу – 2-3 екрани. Тому базові лекції мають бути такого розміру. Якщо потрібен більший обсяг – текст поділяється на відповідні частини, що відокремлюються або завданнями (тестами), або ілюстраціями, або інакше.

ЕНМК має бути інтерактивним. Для цього в заняттях бажано передбачити різноманітні засоби зворотного зв'язку. Необхідно використовувати і стимулювати взаємні контакти студентів і викладача за допомогою електронної пошти, використання форуму, WEB-семінарів, залучення студентів у дискусію між собою та ін.

В курсі мають бути різні форми контролю з кожної теми (тести для самоконтролю, обговорення, завдання та задачі тощо). Загальне число тестів (і контрольних завдань) у ЕНМК може бути довільним, але з урахуванням того, що витрати часу студентом на вивчення курсу є обмеженими. У випадку, коли курс завершується заліком, він має містити фінальний тест або контрольне завдання, що може служити підставою для виставлення заліку. Кількість контрольних завдань не може бути менше, ніж передбачено навчальним планом.

За бажанням авторів до складу ЕНМК можуть бути включені електронні навчальні посібники, мультимедійні презентації (як додаткові ілюстрації до текстової лекційної інформації) та інші електронні навчальні ресурси. Посилання на додаткові ресурси, що розміщені у віртуальному навчальному середовищі, можна вказувати в розділі курсу «Рекомендована література».

2. Структура електронного навчально-методичного комплексу дисципліни

Обов'язковими елементами у структурі ЕНМК є такі:

3. Правила підготовки і структурування матеріалів електронних навально-методичних комплексів дисципліни

Матеріали ЕНМК мають бути підготовлені викладачем в електронному вигляді в текстовому редакторі Microsoft Word із вставленими в текст формулами, малюнками (бажано, кольоровими) і схемами.

Ілюстративний матеріал до текстової лекції може додаватися як доповнення в формі слайдів презентації, виконаної в редакторі Microsoft PowerPoint.

Матеріали ЕНМК мають бути чітко структуровані пофайлово за темами та видами занять відповідно до робочої навчальної програми дисципліни.

Викладач подає в ЦДТН навчальні матеріали у вигляді окремих файлів.

Якщо викладач самостійно створює дистанційний курс дисципліни у віртуальному навчальному середовищі НФаУ, він має попередньо експортувати електронні навчально-методичні матеріали з формату .doc у формат .pdf.

Файли електронного навчально-методичного комплексу дисципліни.

Загальні вимоги

 1. Для створення імен файлів повинні використовуватись тільки букви латинського алфавіту, цифри і знак _. Імена файлів, що містять літери кирилиці, системою не підтримуються.
 2. Кожен малюнок або схема мають бути підписані (мал. № …). Підпис не має бути складовою частиною малюнку.
 3. Нумерація малюнків, таблиць і формул повинна структурно підпорядковуватися кожному заняттю окремо. Наприклад, у першій лекції це можуть бути: таблиця Л1.1, малюнок Л1.2, формула Л1.3.
 4. Розміри малюнків, що вставляють у текст, як правило, не повинні перевищувати 8?8 см. Для кольорових малюнків кількість кольорів повинна бути зменшена до 256 (якщо це не призводить до різкого погіршення якості).
 5. Не дозволяється використання при форматуванні тексту ручних перенесень слів (вставки знаку «-») – при конвертуванні в PDF або HTML це різко знижує якість вигляду тексту.
 6. Файли ілюстрацій повинні створюватися у форматі .gif або .jpg.

Файли загального призначення

Рекомендується наступна система іменування та контекстного наповнення файлів загального призначення елементів ЕНМК:

Назва елементу ЕНМК Зміст елементу ЕНМК Ім'я файлу
Анотація Точна назва курсу, тривалість курсу, цільова група (наприклад, студенти 3 курсу спеціальності «ХХХ» або слухачі програми «УУУ»), цілі та задачі курсу, стислий зміст курсу, опис того, що студент/слухач одержить у результаті вивчення курсу. Обсяг - до 800 знаків (0,5 стор.). anot
Автор(и) курсу Посада, прізвище, ім'я по батькові авторів; кафедра/підрозділ; адреса електронної пошти, бажана наявність цифрових фотографій авторів. Обсяг - до 200 знаків. aut
Програма курсу *) Робоча навчальна програма дисципліни prog
Розклад курсу Основні події навчання за датами sch
Методичні рекомендації Рекомендації для студентів щодо самостійного вивчення курсу, підготовки та проведення семінарських занять, дискусій, рольових ігор і т.ін., до виконання семестрових контрольних робіт, курсових робіт тощо met
Література Список навчальної літератури та посилання на Інтернет-джерела lt
Критерії Критерії оцінювання знань та вмінь krt
Список матеріалів курсу Перелік інформаційно-методичних матеріалів курсу cont

*) - Крім робочої навчальної програми дисципліни в цьому файлі бажано надати план дистанційного курсу дисципліни, який розробляється на підставі робочої навчальної програми дисципліни і має вигляд таблиці, у якій коротко описані структура та зміст курсу (тижні, теми і заняття), визначені форми і послідовність контрольних заходів (тести, виконання контрольних завдань). Значком (К) позначаються контрольні заходи. Приклад плану ЕНМК за умовної навчальної дисципліни наведено в табл.1.

Тема Вид навчальної діяльності Опис
1 Вступне заняття Як навчатися за цим курсом.
  Лекція 1 Тема та план лекції 1; Тези лекції 1 та(або) презентація лекції 1
  Практичне заняття 1 Загальні правила розв’язання навчальних задач з …
2 Лекція 2 Тема та план лекції 2; Тези лекції 2 та(або) презентація лекції 2 [4 анімаційні лекц. дем.]
  Практичне заняття 2 Приклади розв’язання задач з …
3 Лекція 3 Тема та план лекції 3 [3 анімаційні лекц. дем.]
  Семінарське заняття 1 Тема семінарського заняття 1.
  Розрахункове завдання 1 (К) Інд. завдання зі самостійного розв’язання задач з розділів “…”
... .....
8 Лекція 8 (факультатив) Тема та план лекції 8
  Тест 1 (К) Контрольний тест з теми “…”
 1. Наведена форма має орієнтовний характер. Види навчальної діяльності в різних курсах можуть бути різними.
 2. Інформація в квадратних дужках означає, що лекція крім основного текстового файлу має додатковий ілюстративний матеріал. Інформація призначена для співробітників ЦДТН, у дистанційний курс дисципліни не вноситься.
 3. Обсяг навчального матеріалу для кожного тижня занять має бути таким, щоб час його виконання (включаючи контрольні заходи) не перевищував реального ліміту часу студентів.
 4. Наявність у занятті тих чи інших складових визначається метою, змістом і логікою побудови курсу. При цьому мають бути враховані усі види занять і контрольних заходів, внесених у навчальний план дисципліни.
 5. Проведення дистанційних семінарів рекомендується планувати в асинхронному форматі, сповістивши студентів про начальну та кінцеву дату його проведення в режимі форуму.
 6. Рекомендується планувати не більш 2 навчальних чатів протягом семестру. Для кожного чату має бути розроблено сценарій та узгоджені зі студентами групи можливість та час його проведення.
 7. Рекомендується планувати прийом курсових робіт і іспитів в очному режимі, а залік - проставляти дистанційно за результатами роботи студента в семестрі з урахуванням рейтингового балу студента.

  Файли занять

Імена файлів мають мнемонічно відповідати виду заняття. Рекомендується наступна система іменувань, до яких додається номер заняття в плані курсу.

Назва виду навчальної діяльності Ім'я головного файлу заняття
Вступне заняття vz
Лекція lk
Мультимедійна презентація (додаток до лекції) mp
Практичне заняття *) pz
Завдання для практичних та самостійних робіт sz
Теми семінарських занять sеm
Завдання для контрольних робіт kz
Тест t
Малюнки pic
Мультимедійні компоненти mm

*) – У файлах практичних занять наводяться загальні правила та приклади розв’язання задач за дисципліною або інші дані згідно зі змістом курсу, які мають на меті сформувати практичні навички студентів з дисципліни.

Кожне заняття може містити кілька підрозділів. Це викликано як методичними, так і технічними вимогами. Кожний підрозділ оформлюється окремим файлом з нумерацією, що структурно підпорядковує файл підрозділу номеру теми та заняттю. Рекомендується наступна файлова структура заняття.

Кожне заняття вміщують в папку з тим самим ім'ям, що й головний файл заняття (наприклад, лекція теми 2 – папка lk2), яка містить:

Наприклад:

Назва заняття Ім'я папки Імена файлів заняття
Лекція 1 (не має підрозділів) - lk1.doc
Лекція 2, текст лекції lk2 lk2.doc
Лекція 2, малюнок 1 lk2\pic pic1.jpeg
Лекція 2, малюнок 2 lk2\pic pic2.gif
Лекція 3, головний файл lk3 lk3.doc
Лекція 3, розділ 1 lk3 lk3_1.doc
Лекція 3, розділ 2 lk3 lk3_2.doc
Лекція 3, мультимедійна презентація 1 lk3\mm mp3_1.ppt
Лекція 3, мультимедійна презентація 2 lk3\mm mp3_2.ppt
Практичне заняття 7 pz pz7.doc

Всі перелічені папки з файлами розміщують у папку з назвою дисципліни, до якої вони належать, російськими, українськими або латинськими літерами.

Файли тестів

Питання для тестів підготовляють тільки тих видів, що підтримує система. Система розробки тестів віртуального навчального середовища має 5 типів питань:

 1. Одна правильна відповідь з кількох відповідей
 2. Кілька правильних відповідей з кількох відповідей
 3. Відповідь Так/Ні
 4. Вставка відсутніх слів
 5. Визначення відповідності

При формуванні файлів з тестами слід використовувати наступні правила:

Наприклад (питання типу 2):

@Скільки днів може бути в місяці?
$27
$+28
$+29
$+30
$+31
$32

У питаннях виду 4 треба уникати вставок слів, що мають неоднозначне тлумачення. Питання подають у вигляді речення, перед словами, що підлягають вставці, ставиться знак +, слова, що підлягають вставці, підкреслюються.

Наприклад:
Тиждень складається із +семи днів.

Питання виду 5 зручно подавати у вигляді таблиці з позначкою + біля правильного елемента вибірки.
Наприклад:
Укажіть, до яких класів належать наступні тварини:

Кішка Вуж Морська зірка
Плазуни
+Ссавці
Черевополостні
Комахи
+Плазуни
Ссавці
Хордові
Комахи
Найпростіші
Ссавці
+Черевополостні
Комахи

Додаткові файли (необов'язкові)

До файлів цього типу належать:
Глосарій (ім'я – glos.doc або glos.pdf).
Має вигляд двоколонної таблиці, у першому стовпчику якої містяться терміни і лексеми, що вводяться (визначаються) у ЕНМК, а в другому – їхні текстові визначення. За наявності глосарію необхідно виділити синім кольором у тексті занять терміни і лексеми, що вимагають виклику їхніх визначень (при натисканні чи наведенні курсору)
Бібліотека курсу
Папки з повнотекстовими електронними версіями навчально-методичних матеріалів, що повинні бути включені в ЕНМК для наступного їхнього використання в опції «Рекомендована література».