МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджую
Ректор Національного фармацевтичного університету

________________ В.П.Черних

«____» ______________ 2009

Наказ № _____ від ___________

Положення

про Центр дистанційних технологій навчання

Національного фармацевтичного університету
1. Загальні положення

1.1. Положення про Центр дистанційних технологій навчання НФаУ (далі - Положення) розроблене на виконання Закону України "Про вищу освіту", Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки, затвердженої Кабінетом Міністрів України, Загальнодержавної програми "Електронна Україна" на 2005 - 2012 роки, "Положення про дистанційне навчання", затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України, Рішення колегії Міністерства освіти і науки України "Про стан і перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні".

1.2. Центр дистанційних технологій навчання (в подальшому – ЦДТН) є окремим структурним підрозділом університету, який створюється з метою впровадження дистанційних технологій у навчальний процес Національного фармацевтичного університету як додаткового засобу покращення якості навчання при самостійній роботі студентів.

1.3. Під дистанційними технологіями розуміються новітні інформаційно-комунікаційні технології, що базуються на використанні комп'ютерної техніки та мережевих засобів зв'язку, які забезпечують обмін навчальною інформацією на відстані та реалізують систему супроводу й адміністрування навчального процесу за допомогою професійно спрямованого інформаційно-комп'ютерного навчального середовища.

1.4. Центр дистанційних технологій навчання очолює Директор, який призначається на посаду наказом ректора шляхом укладання трудового договору як на визначений, так і на невизначений строк і звільняється з роботи наказом ректора за підставами, передбаченими трудовим законодавством. У своїй роботі Директор Центру підпорядковується безпосередньо першому проректору НФаУ.

1.5. У своїй практичній роботі директор ЦДТН керується Конституцією України, Кодексом Законів про працю України, іншими законами України, Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, наказами та рішеннями Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93р. №161, п.6.1., Статутом Національного фармацевтичного університету, наказами та розпорядженнями ректора університету, рішеннями Ректорської Ради, Вченої Ради, ЦМК НФаУ, іншими локальними актами університету та цим положенням.
2. Основні завдання

Основними завданнями Центру дистанційних технологій навчання є:

2.1. Вивчення, узагальнення та впровадження сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій навчання в навчальний процес університету.

2.2. Аналіз та вивчення досвіду вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів з метою використання його у практиці університету.

2.3. Обмін досвідом між фармацевтичними факультетами України з питань впровадження та використання в навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

2.3. Проведення досліджень з провідних проблем дистанційного навчання у фармацевтичній освіті з урахуванням та узагальненням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

2.4. Впровадження комп’ютерних програм, комп’ютерних систем адміністрування навчального процесу та технологічне забезпечення впровадження в навчальний процес університету інформаційних та телекомунікаційних технологій, спрямованих на покращення якості навчання.

Функції

Основні функції Центру дистанційних технологій навчання:
Організація розробки та впровадження концепцій і технологій дистанційного навчання.
Впровадження інформаційно-комп'ютерного навчального середовища університету (в подальшому – сервер дистанційного навчання);
Організація заходів щодо створення електронних версій навчальних матеріалів.
Організація створення банку електронних навчально-методичних та інформаційних матеріалів та розміщення його на сервері дистанційного навчання.
Організація створення та оновлення Web-сайту дистанційного навчання університету.
Організація доступу користувачів до електронних навчальних матеріалів на постійній основі.
Адміністрування серверу дистанційного навчання.
Адміністрування банку даних електронних навчально-методичних та інформаційних матеріалів.
Адміністрування Web-сайту дистанційного навчання університету.
Організація розробки та удосконалення програмно-технічного забезпечення дистанційного навчання.
Організація розробки технічної документації до програмно-технічного забезпечення дистанційного навчання.
Впровадження нових інформаційних та навчаючих технологій в навчальний процес університету.
Підготовка організаційно-інформаційних матеріалів.
Надання консультацій авторам електронних навчальних матеріалів.
Проведення семінарів з питань дистанційного навчання.
Організація підготовки та підвищення кваліфікації викладачів для розробки дистанційних курсів.
Участь у семінарах і конференціях з проблем дистанційного навчання.
Здійснення контролю за отриманням Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.32.007-98, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98р.

4. Права

Центр дистанційних технологій навчання має право:

4.1. Виконувати дослідження і розробки технологічних та методологічних аспектів системи дистанційного навчання не тільки відповідно до основних завдань Центру, але і за договірними умовами за замовленням відомчих організацій та окремих навчальних закладів.

4.2. Виконувати планові і договірні розробки при узгодженні їх з керівництвом університету із залученням професорсько-викладацького складу університету.

4.3. Брати участь у розробці нових елементів і форм дистанційного навчання на кафедрах ВНЗ України за планами НФаУ та дорученням МОЗ України.

4.4. Вимагати від кафедр своєчасного надання навчально-методичних матеріалів (текстів лекцій, тестів, тем контрольних робіт тощо) для поповнення банку даних.

4.5. Вимагати від ректора своєчасного забезпечення відділу необхідними матеріалами та засобами для роботи (комп’ютерна та оргтехніка, папір, диски, дискети тощо).

5. Структура

Для реалізації функцій, вказаних в розділі 2 даного положення, встановлена така структура Центру дистанційних технологій навчання:

Відділ Web-технологій дистанційного навчання;

Відділ роботи з користувачами;

Група технічного супроводу.

Структура і штатний розклад Центру дистанційних технологій навчання встановлюються наказом ректора за поданням директора ЦДТН та можуть змінюватись з урахуванням виробничої необхідності і фактичного обсягу робіт, що виконуються.

Відділ Web-технологій

дистанційного навчання

1. Загальні положення

1.1. Відділ Web-технологій дистанційного навчання є структурним підрозділом Центру дистанційних технологій навчання.

1.2. Діяльність відділу регламентується: законами України і підзаконними актами України, Статутом Національного фармацевтичного університету, Положенням про Центр дистанційних технологій навчання та функціональними обов’язками працівників.

1.3. Відділ Web-технологій дистанційного навчання очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільнюється наказом ректора університету згідно подання директора ЦДТН. Начальник відділу підпорядковується директору Центру дистанційних технологій навчання.

Функції відділу
Розробка та впровадження технологічних аспектів дистанційного навчання та забезпечення їх супроводу.
Організація доступу користувачів до електронних навчальних матеріалів на постійній основі.
Розробка та удосконалення програмно-технічного забезпечення дистанційного навчання.
Розробка технічної документації до програмно-технічного забезпечення дистанційного навчання.
Впровадження нових інформаційних та навчаючих технологій в систему дистанційного навчання університету.
Розробка та постійне оновлення дизайну Web-сайту дистанційного навчання університету.
Надання консультацій авторам електронних навчально-методичних матеріалів.
Участь у підготовках та проведенні семінарів з питань технологій дистанційного навчання.
Участь у складанні перспективних планів роботи Центру дистанційних технологій навчання.
Участь у складанні звітів про роботу Центру дистанційних технологій навчання.

Відділ роботи з користувачами

Загальні положення.
Відділ роботи з користувачами є структурним підрозділом Центру дистанційних технологій навчання.
Діяльність відділу регламентується: законами України і підзаконними актами України, Статутом Національного фармацевтичного університету, Положенням про Центр дистанційних технологій навчання та функціональними обов’язками працівників.
Відділ роботи з користувачами очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільнюється наказом ректора університету згідно подання директора ЦДТН. Начальник відділу підпорядковується директору Центру дистанційних технологій навчання.
Функції відділу
Організація заходів щодо створення електронних версій навчальних матеріалів.
Організація розміщення електронних навчальних матеріалів на сервері дистанційного навчання.
Організація обліку доступу користувачів до електронних навчальних матеріалів.
Участь у розробці та впровадженні технологічних та методологічних аспектів системи дистанційного навчання.
Впровадження нових інформаційних і навчаючих технологій та елементів дистанційного навчання в навчальний процес університету.
Забезпечення контролю за інформаційним наповненням Web-сайту дистанційного навчання університету.
Адміністрування Web-сайту дистанційного навчання.
Надання консультацій авторам електронних елементів системи дистанційного навчання.
Підготовка організаційно-інформаційних матеріалів з питань дистанційного навчання.
Участь у підготовках та проведенні семінарів з питань технологій і методологій дистанційного навчання.
Організація та проведення підготовки викладачів для розробки дистанційних курсів.
Участь у складанні перспективних планів роботи Центру дистанційних технологій навчання.
Участь у складанні звітів про роботу Центру дистанційних технологій навчання.

Група технічного супроводу

Загальні положення.
Група технічного супроводу є структурним підрозділом Центру дистанційних технологій навчання.
Діяльність групи регламентується: законами України і підзаконними актами України, Статутом Національного фармацевтичного університету, Положенням про Центр дистанційних технологій навчання та функціональними обов’язками працівників.
Групу технічного супроводу очолює провідний фахівець, який підпорядковується директору Центру дистанційних технологій навчання.
Функції групи
Адміністрування серверу дистанційного навчання.
Технічна підтримка обладнання та програмного забезпечення, задіяного у системі дистанційного навчання.


Взаємовідносини з іншими підрозділами
Виконання основних функцій ЦДТН пов'язане з роботою таких підрозділів університету:
науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти, яка забезпечує навчально-методичну підтримку використання елементів дистанційного навчання у навчальному процесі університету;
кафедр, які готують навчально-методичні та інформаційні матеріали для дистанційного навчання та проводять дистанційні консультації студентів НФаУ;
бібліотеки, яка надає доступ до електронних інформаційних ресурсів бібліотеки, що можуть бути використані в навчальному процесі;
деканатів, які надають ЦДТН інформацію, що необхідна для організації та проведення навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
комп’ютерного центру, який забезпечує ЦДТН необхідною технікою, технологіями та доступу до локальної та глобальної мережі.


Порядок ліквідації
Ліквідація Центру дистанційних технологій навчання здійснюється наказом ректора університету у порядку, встановленому законодавством України.
Обладнання та інше майно Центру дистанційних технологій навчання після ліквідації залишається на балансі університету.
Ліквідація Центру дистанційних технологій навчання здійснюється наприкінці навчального року з дотриманням пільг і гарантій для її працівників.Директор
Центру дистанційних технологій навчання Я.І.Панкратова
Провідний юрисконсульт Г.В.Романова